UPOZORNENIE: Kvôli vysokému dopytu po produktoch súvisiacich s koronavirem môže byť vaša objednávka doručená s oneskorením.
Prosím volajte na naše telefónne číslo len v dôležitých prípadoch.
Novaks.sk Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu NOVAKS.sk:

NOVAK'S International s.r.o.

IČO: 454 78 821

sídlom Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02

Obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to spoločnosťou NOVAK'S International s.r.o., IČ 454 78 821, sídlom Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02, ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

Dokončením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami pred dokončením objednávky dôkladne oboznámil a že s týmito Obchodnými podmienkami výslovne súhlasí.

 

 II. pojmy

Prevádzkovateľom je spoločnosť NOVAK'S International s.r.o., IČ 454 78 821, sídlom Otrokovice, Smetanova 1368, PSČ 765 02, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 5101.

Zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá s prevádzkovateľom uzatvorila kúpnu zmluvu postupom ďalej ustanoveným týmito Obchodnými podmienkami.

Miestom dodania je poštová adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári.

Internetovým obchodom sa rozumie internetový obchod www.novaks.sk.

Katalóg tovaru je zoznam ponúkaného tovaru prevádzkovateľom internetového obchodu.

Košík je zoznam produktov vrátane názvu a ceny, ktoré si zákazník vybral z katalógu tovaru ku kúpe.

Cena tovaru je cena konkrétneho tovaru uvedená v katalógu tovaru.

Konečná cena tovaru je celková cena tovaru vybraného zákazníkom (umiestneného do košíka), a to vrátane poštovného, balného a ďalších poplatkov spojených s dodaním tovaru. S touto cenou sa zákazník oboznámi pred dokončením objednávky.

 

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Prevádzkovateľ zákazníkovi oznamuje:

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku (internetového pripojenia, príp. telefonického pripojenia) sa nelíši od základných sadzieb poskytovateľa týchto služieb,

b) preddavok alebo obdobná platba na úhradu kúpnej ceny nie je vyžadovaná,

c) zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy za podmienok, v lehote a postupom stanoveným v čl. VII. týchto Obchodných podmienok,

d) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru prevádzkovateľmi.

 

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

Zákazník si vyberie tovar jeho vyhľadaním v katalógu tovaru a jeho vložením do košíka, a to vrátane požadovaného množstva. Po dokončení výberu všetkého požadovaného tovaru tento výber potvrdí tlačidlom "Objednať". Následne zákazník vyplní svoje identifikačné údaje vrátane svojej poštovej adresy a ďalších požadovaných náležitostí (vyplnenie všetkých požadovaných údajov je podmienkou platnosti elektronickej objednávky). V ďalšom kroku zákazník vyberie požadovaný druh dopravy a zvolí spôsob platby kúpnej ceny. Objednávku zákazník dokončí tlačidlom "Dokončiť objednávku".

Pred dokončením objednávky môže zákazník ľubovoľne upravovať tovar vložený do košíka, tzn. môže tovar z košíka odoberať alebo môže meniť počet jednotlivých druhov tovaru vloženého do košíka. Disponovať takto s tovarom umiestneným do košíka môže zákazník až do dokončenia objednávky. Po dokončení objednávky je táto objednávka pre zákazníka záväzná.

Všetka ponuka tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Kúpna zmluva je uzatvorená prijatím objednávky prevádzkovateľom. O uzavretí zmluvy zašle prevádzkovateľ zákazníkovi potvrdenie na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej zhora popísaným spôsobom medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa prevádzkovateľ zaväzuje dodať zákazníkovi objednaný tovar za podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami a kúpnou zmluvou. Zákazník sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

Uzavretá zmluva bude uložená u prevádzkovateľa po dobu jedného roka od jej uzavretia. Zákazníkovi do nej bude po predchádzajúcej dohode umožnené nahliadnuť.

Zmluva je uzatváraná výhradne v slovenskom jazyku. Predávajúci je spoločnosť z Českej republiky. Odkazy na zákony v týchto obchodných podmienkach odkazujú na zákony Českej republiky.

Prevádzkovateľ sa vždy snažia tovar odoslať čo najrýchlejšie. Zákazník ale berie na vedomie, že časy, ktoré prevádzkovateľ uvádza ako časy predpokladaného doručenia, sú informatívneho charakteru a nie sú pre prevádzkovateľov nijako záväzné. Doba dodania sa môže zmeniť. Prevádzkovateľ by v takomto prípade zákazníka kontaktoval. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela najskôr v pracovný deň prijatia platby na bankový účet prevádzkovateľa.

 

IV. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný uviesť do registračného formulára meno a priezvisko, prípadne svoju obchodnú firmu, správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar dodaný, svoju e-mailovú adresu a svoje telefónne číslo.

Zákazník je povinný najneskôr pri prevzatí tovaru zaplatiť konečnú cenu objednaného tovaru. S konečnou cenou je zákazník oboznámený už pred záväzným dokončením objednávky.

Zákazník je povinný zabezpečiť, aby nikto nemal prístup k jeho prihlasovaciemu menu a heslu, ktoré vyplnil pri registrácii. Prípadné porušenie tejto povinnosti ide na ťarchu zákazníka.

 

V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vystaviť ku každej objednávke dodací list a daňový doklad a odovzdať ich zákazníkovi spoločne s tovarom.

Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zákazník nesplní svoj záväzok odobrať tovar alebo zaplatiť kúpnu cenu.

Uhradí Ak zákazník kúpnu cenu pred dodaním objednaného tovaru a prevádzkovateľ nebude schopný objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu uskutočniť, zaväzuje sa prevádzkovateľ túto skutočnosť zákazníkovi oznámiť a vrátiť mu ním uhradenú kúpnu cenu späť, a to na poštovú adresu zákazníka uvedenú v registračnom formulári.

 

VI. reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi, že dodaný tovar v čase, keď ho zákazník prevzal:

a) má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a chýba ak takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré prevádzkovateľ alebo výrobca tovaru popísal alebo ktoré zákazník očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy prevádzkovateľom uskutočňované,

b) sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie prevádzkovateľ uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c) je v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti,

d) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní prezrieť a informovať prevádzkovateľa o zistených chybách. Kupujúci je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa právo z vady, ktorá sa na tovar vyskytne v dobe 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Ak je na obale tovar vyznačená doba jeho použiteľnosti, prevádzkovateľ sa zaväzuje, že po túto dobu bude tovar spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Reklamáciu tovaru uplatňuje zákazník u prevádzkovateľa, pričom oznámenie o vadách musí obsahovať:

- Číslo objednávky,

- Opis zistených vád, vrátane toho, ako sa prejavujú, príp. ako pôsobí na funkčnosť tovaru,

- Kópiu dodacieho listu, faktúry, dokladu o zaplatení tovaru.

Prevádzkovateľ rozhodne reklamáciu tovaru najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o reklamácii tovaru. Prevádzkovateľ oznámi zákazníkovi rozhodnutia o reklamácii elektronickou poštou, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

Reklamácia vrátane odstránenia vád bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ so zákazníkom nedohodne na inom riešení.

 

VII. Odstúpenie zákazníka od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru.

Od zmluvy zákazník odstúpi tak, že zašle písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehote stanovenej pre odstúpenie na adresu prevádzkovateľa. Túto povinnosť splní aj odoslaním oznámenia o odstúpení prostredníctvom e-mailu na adresu objednavky@nexon-ventilatory.cz. Súčasťou oznámenia o odstúpení od zmluvy je oznámenie bankového účtu zákazníka na účely vrátenia kúpnej ceny. Prevádzkovateľ zákazníkovi potvrdí obdržania odstúpenia od zmluvy oznámením zaslaným na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú zákazník uvedie v rámci objednávky tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný zaslať tovar späť prevádzkovateľovi v lehote desiatich dní odo odstúpenia od zmluvy. Tovar môže zaslať zákazník späť prevádzkovateľovi aj súčasne s oznámením o odstúpení od zmluvy. Vrátený tovar musí byť:

- Bez známok používania,

- Nepoškodené ani nijako znehodnotené,

- Kompletné,

- Dobre zabalený proti poškodeniu počas prepravy.

Kúpna cena a náklady na doručenie tovaru k zákazníkovi (suma vo výške najlacnejšieho spôsobu dopravy) budú zákazníkovi prevádzkovateľom vrátené v lehote 30 dní odo dňa obdržania tovaru prevádzkovateľom na bankový účet zákazníka uvedený v oznámení o odstúpení od zmluvy, prípadne refundáciou na platobnú kartu (pri platbe kartou) alebo iným dohodnutým spôsobom.

K mimosúdnemu reseni spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.novaks.sk dáva zákazník prevádzkovateľovi súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o zákazníkovi a jeho nákupoch. Osobné údaje môžu byť poskytovateľom použité iba k uskutočneniu účel zmluvy, na marketingové účely a na zasielaním obchodných oznámení. Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami. Súhlas so zaslaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami možno odvolať v každom takto zaslanom obchodnom oznámení.

Snažíme sa zlepšovať svoje služby aj pomocou služby Heureku Overené zákazníkmi (prevádzkovateľ: Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddieli C, vložka 218977). Služba funguje tak, že e-mailová adresa zákazníka je odovzdaná do služby Heuréka Overené zákazníkmi. Následne zákazník dostane e-mail, kde môže zákazník ohodnotiť naše služby. Zákazník súhlasí s odovzdaním jeho e-mailovej adresy do služby Heuréka overené zákazníkmi.

Zákazník môže písomne požiadať prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov z databázy vedené prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o zákazníkovi z databázy vymazať.

Prevádzkovateľ sa ďalej zaväzuje, že:

- Žiadne zákazníkom poskytnuté osobné údaje nepoužije pre komerčné účely nesúvisiace s ponukou internetových obchodov www.xantea.cz, www.novaks.cz, www.novaks.sk, www.nexon-ventilatory.cz, www.nexon-ventilatory.sk a magazínu www.dovozovadrogerie.cz (všetky tieto e-shopy a magazín prevádzkuje priamo Prevádzkovateľ) a s cieľom poskytnutia osobných údajov,

- Bude zaobchádzať s týmito údajmi v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. Českej republiky, O ochrane osobných údajov.

Zákazník berie na vedomie, že máme zásady ochrany súkromia a súhlasí s nimi. Tieto zásady nám pomáhajú zvýšiť užívateľský komfort a zlepšiť sa v poskytovaných službách.

 

IX. záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 4. 2. 2015 a rušia všetky predchádzajúce obchodné podmienky prevádzkovateľa. Obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle prevádzkovateľa a na internetových stránkach www.novaks.sk.

E-shopy Novaks.sk a Novaks.cz na Facebooku

Tieto stránky používajú cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte s ich používaním. Rozumiem Viac